مقوا گذار
به منظور ســهولت در تغذیه مقوا به زیر مــحصولات مورد بــسته بندی می توان از سیستم مــقوا گذار استفاده کرد.

به کارگیری از این سیستم به همراه گارد ریل های مربوطه منجر به کاهش ضایعات تولید و افزایش دقت در تغذیه مقوا به دستگاه خواهد گردید.

در ساخت اجزای مقواگذار از آلیاژ استیل استفاده شده است.

 

عملکرد سیستم :

- متناسب با سرعت دستگاه

وزن سیستم:

-  22 کیلوگرم

موارد کاربرد دستگاه:

- کاپ کیک

- بیسکویت

اجزای الکترونیک:

- سنسور القایی

- شیر برقی


تماس با ما